Advertisement
ОБЯВИ

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 на МИГ „Преспа“

ОБЯВА

За прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе от заседание проведено на  18.07.2022г., чл. 62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе
обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 7.2

 Наименование на процедурата:

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.546 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

С инвестициите по подмярката се цели подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително извършване на инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Допустими кандидати:

 • Общини на територията на МИГ за всички допустими дейности по подмярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот;
 • ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

Допустими дейности:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Дейностите са допустими за подпомагане ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.

 • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Забележка: разработването на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии  или попълване на анализ разходи – ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта.

Недопустими разходи са разходите съгл. чл. 21 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2:

 1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.;
 2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ;
 3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.);
 4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:

 • за лихви по дългове;  за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция; за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; за обикновена подмяна и поддръжка; за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив; за режийни разходи; за застраховки; за закупуване на оборудване втора употреба; извършени преди 1 януари 2014 г.; за принос в натура; за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда; извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ; заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 22 референтни разходи.

Прием по подмярката:

Начална дата за приема : 29.08.2022 година

Крайна дата за прием: 18:00 часа на 04.10.2022 година

Втори прием /при наличен остатъчен ресурс от първия прием/

Начална дата за втори прием : 05.12.2022 година

Крайна дата за втори  прием: 18:00 часа на 27.01.2023година

Бюджет на приема:  229 310,29 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ,предоставяна за проект:

Минимален  размер на финансовата помощ: 9 779,00лв

Максимален размер на финансовата помощ: 229 310,29 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки)

1 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в населено място извън общинския център; 30
2 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща населени места с високо ниво на безработица – над средното за общината, където ще се реализира проектът; 20
3 Брой население (над 100 жители) , което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 30
4 Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект. 10
5 Проектът е за изграждане реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца; 10
  Общо 100 т.

Минимален брой точки: 10т.

Лица за контакт:

Иванка Талева – Изпълнителен директор , моб.тел. 0886 797808

Даниела Радева- експерт гр.Лъки, моб.тел. 0895 443993

Соня Ружинова-експерт с.Баните, моб.тел. 0879 618141

Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg

– на електронната страница на МИГ „Преспа”- http://www.migprespa.com/

– в офисите на МИГ „Преспа” в гр. Чепеларе, гр. Лъки и с.Баните

Начини на подаване на проектни предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

Сдружение Местна Инициативна Група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе
адрес: гр. Чепеларе 4850; ул. ”Йордан Данчев” № 1; e-mail: migprespa@gmail.com
телефон за контакти: 0886 797808

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!