Advertisement
ОБЯВИ

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.5 – МИГ „Преспа“

ОБЯВА

Advertisement

за прием на проектни предложения по мярка 7.5 – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе от заседание проведено на  18.07.2022, чл. 62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 7.5

 Наименование на процедурата:

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.262 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе: Подмярка 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

 Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Подмярка 7.5 цели оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура  за публично ползване

Допустими кандидати:

  • Общини на територията на МИГ;
  • Юридически лица с нестопанска цел с седалище на територията на МИГ.

Допустими дейности:

  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение. Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

 Допустими за финансова помощ са следните разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходите за разработване на анализ разходи – ползи, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи – ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи;

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Недопустими разходи

Недопустими разходи са разходите съгл. чл. 21 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2: 1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.; 2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ; 3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.); 4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:

за лихви по дългове;  за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция; за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; за обикновена подмяна и поддръжка; за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив; за режийни разходи; за застраховки; за закупуване на оборудване втора употреба; извършени преди 1 януари 2014 г.; за принос в натура; за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда; извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ; заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 22 референтни разходи.

Първи прием:

Начална дата за прием : 22.08.2022 година

Крайна дата за прием: 18:00 часа на 03.10.2022година

Втори прием (при наличен остатъчен ресурс от първия прием)

Начална дата за втори прием: 12.12.2022 година.

Крайна дата за втори  прием: 18:00 часа на 30.01.2023 година

Бюджет на приема:  372 318,00лв

Минимален и максимален размер на финансовата помощ,предоставяна за проект:

Минимална стойност на допустимите разходи – 5 хил. евро или 9779,00лв.

Минимален размер на финансовата помощ: 9779,00 лв.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 хил. евро или 391 000,00лв.

Максимален размер на финансовата помощ: 372 318,00лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.

Критерии за оценка на проекти и тяхната тежест:

1 Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители 40
2 Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности; 30
3 Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие 30
  Общо 100 т.

Минимален брой точки : 10 т.

При оценка на проекти с равен брой точки по мярка 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” одобрява за приоритетен: Критерий: №1 Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители

Лица за контакт:

Иванка Талева- Изпълнителен директор, моб. тел. 0886 797808

Даниела Радева- експерт гр. Лъки, моб. тел. 0895 443993

Соня Ружинова-експерт с. Баните, моб. тел. 0879 618141

 Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни:

– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg

– на електронната страница на МИГ „Преспа”- http://www.migprespa.com/

– в офисите на МИГ „Преспа” в гр. Чепеларе, гр. Лъки и с. Баните

Начини на подаване на проектни предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 7.5 от Стратегията за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока,определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

Сдружение Местна Инициативна Група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе
адрес: гр. Чепеларе 4850; ул. ”Йордан Данчев” № 1; e-mail: migprespa@gmail.com
Телефон за контакти: 0886 797808

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button