ЕКОЛОГИЯОБЩЕСТВО

13 фирми с глоби за замърсяване на водни обекти

Санкционирани са 13 фирми за замърсяване на водни обекти от началото на тази година, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и води. На четири обекта са съставени актове за установяване на административни нарушения, а на девет има наложени и действащи текущи месечни санкции. Санкционираните обекти са мандри, минодобивни предприятия, дружества от преработвателната и хранително-вкусовата промишленост – производство на млечни и рибни продукти.

Установено е, че заустваните от дейността на предприятията води по някои показатели надвишава определите в разрешителните емисионни ограничения. В резултат на осъществения от инспекцията превантивен и текущ контрол се наблюдава намаляване на броя санкционирани обекти в сравнение с миналата година. Подобрената работа на пречиствателните съоръжения на обектите и тяхното поддържане в техническа и експлоатационна изправност значително е намалило вредното въздействие върху околната среда. За предотвратяване на нарушения, водещи до замърсяване на водни обекти, РИОСВ – Смолян продължава да осъществява засилен контрол.

Advertisement
Back to top button
Close